Visszaélés-bejelentési tájékoztató

A Z Elektronika vállalkozás visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

A visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le egyéb panaszok kezelését.

A visszaélés-bejelentési rendszert az E&B Konzorcium Korlátolt Felelősségű Társaság működteti. A bejelentő a     külsős megbízott felé a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen vagy telefonon lehet megtenni.

Személyesen bejelentés esetén a szóbeli bejelentés a 7630 Pécs, Kakukk utca 42/1. címen történhet meg – a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően – írásba foglalásra kerül és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

A bejelentés megtörténhet telefonon keresztül a +36 30 6507 270-es számra.

Az írásbeli bejelentés megtehető postai úton (Postacím: H-7630 Pécs, Kakukk utca 42/1.) vagy elektronikus úton (E-mail cím: info@remarkaegis.com). Fontos, hogy a bejelentéshez adja meg nevét, elérhetőségét, a vállalkozással fennálló kapcsolatát, illetve a jogsértés leírását.

A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelnek minden bejelentést, a bejelentő személyazonosságát is.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

  1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

 

A cég webes elérhetősége: www.remarkaegis.com

Forduljon hozzánk bizalommal!