Etikai Kódex

Etikai kódex_ZElektronika_2023 – Letöltés

1. BEVEZETŐ

Az Etikai Kódex tartalmazza a Z Elektronika Kft által elfogadott és követni kívánt értékeket és etikai normákat, valamint összefoglalja azokat a magatartási és viselkedési szabályokat, melyeket munkavállalóitól elvár.

A Kódex célja, hogy a munkavállalókat megismertesse a Z Elektronika által képviselt elvekkel és célkitűzésekkel, valamint, hogy irányelveivel és utasításaival a munkavégzésre vonatkozó szabályoknak való megfelelésre ösztönözze munkavállalóit, szabályozza a munkatársak cégen belüli, illetve külső felekkel történő kapcsolatát.

A Z Elektronika Kft. üzleti működésének és sikerének alapját a célkitűzések, a kiemelkedő teljesítmény és a minden körülmények között tisztességes üzletviteli magatartás képezi a jogszabályok, belső szabályzatok, illetve a szakmai és etikai szabályok betartása mellett. A Z Elektronika Kft. elkötelezett az alapvető emberi jogok és munkajogok tiszteletbe tartása iránt. Célja egy olyan egészséges, biztonságos munkakörnyezet biztosítása, mely mentes mindenfajta hátrányos megkülönböztetéstől, zaklatástól.

Az Etikai Kódexben foglaltak hatással vannak a mindennapi munkavégzésre, a munkavállalók cselekedeteinek értékelésére. Minden munkavállalónak tisztában kell lennie azzal, hogy a Kódexben foglaltak hogyan befolyásolják a napi munkavégzést, és hogy milyen magatartási norma felel meg a Kódex szabályainak.

Jelen Etikai Kódex vonatkozik a Z Elektronika Kft. minden dolgozójára, beleértve a vezetőket is, illetve minden látógatóra, külsős partnerekre.

A vezetőknek fontos szerepük van a Kódex követelményei alapján kialakítandó etikus légkör megalapozásában, értékelésében és folyamatos ellenőrzésében, ezért kötelesek alaposan ismerni az Etikai kódex szabályait és utasításait, a döntéseiket pedig az ebben foglaltakra kell alapozniuk. A munkatársaknak pedig ezen utasítások és döntések szerint kell dolgozniuk.

Az Etikai kódex tartalmának ismerete mellett a munkatársaknak ismerniük kell és be kell tartaniuk a munkavégzésük során rájuk vonatkozó törvényeket, jogszabályokat és belső szabályozásokat is.

Az itt megfogalmazott magatartási szabályok és viselkedési normák hozzájárulnak a Z Elektronika Kft. magas színvonalú működéséhez.
A Kódex kötelezően alkalmazandó a Z Elektronika Kft-nél.

2. EMBERI JOGOK

2.1 Esélyegyenlőség

A Z Elektronika Kft. vezetősége és a társaság elkötelezetten támogatja az esélyegyenlőség elvének érvényesülését, elismerve, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy tisztelettel és méltósággal bánjanak vele, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen.
Tiszteletben tartja munkavállalói magánélethez fűződő jogát és egyéb jogait, és elzárkózik az emberi jogi szabályok megsértésétől vagy kijátszásától, elutasítja az ilyen jellegű magatartást.
A Z Elektronika Kft. az alábbiakban rögzíti az általános irányelveket:

2.1.1. A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód

A Z Elektronika Kft. a foglalkoztatás során törekszik arra, hogy megelőzze és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő felvételére, alkalmazására, képzésekre, továbbképzésekre, juttatásokra és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a munkavállalók bárminemű – különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük miatti – diszkriminációjára.

2.1.2. Az emberi méltóság tiszteletben tartása

A Z Elektronika Kft. a foglalkoztatás során tiszteletben tartja a munkavállalók emberi értékeit, emberi méltóságát. Fontos feladatnak tekinti a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, az alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez való hozzájárulást. Ennek egyik eleme, hogy mindenki a keresztnevén szólítja a másikat, legfeljebb a megengedett becenév használható.

2.1.3. Partneri kapcsolat, együttműködés

A Z Elektronika Kft. a foglalkoztatás keretei között a partnerség elvének érvényesítésére törekszik azzal, hogy átlátható szerződéses viszonyokat alakít ki, természetesen a kölcsönös előnyök biztosítása mellett.

2.1.4. Társadalmi szolidaritás

A Z Elektronika Kft. azt az elvet vallja, hogy a foglalkoztatás során semmilyen korú, nemű, nemzetiségű, családi vagy egészségi állapotú munkavállaló sem értékesebb a társadalom számára a másiknál.

2.2 Etikus viselkedés

Ha a Z Elektronika Kft. bármely dolgozója munkája során közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel találkozik faj, bőrszín, nem, szexuális beállítottság, kor, fogyatékosság, nyelvhasználat, vallás, politikai vagy egyéb meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni helyzet, születés vagy egyéb státusz alapján, arról minden esetben szükséges értesíteni az ügyvezetőt. Az ügyvezetőnek kötelessége az ügyet kivizsgálni, és ha súlyos szabályszegésről van szó, értesíteni kell a HR munkatársat, aki a vezetőséggel együtt dönt, milyen következményekkel jár a szabálysértés.

A munkavégzés során nem tűrhető el olyan bánásmód, amelyet bárki lealacsonyítónak érezhet, pl. érzelmi-, szexuális zaklatás vagy diszkriminatív gesztus, olyan kifejezés vagy fizikai kontaktus, amely szexuális tartalmú, erőszakos, kényszerítő, fenyegető, sértő vagy kihasználó jellegű. Tilos közre adni és terjeszteni olyan dokumentumokat és vicceket, amelyek másokat sérthetnek! A hátrányos megkülönböztetés minden formája ellen határozottan fel kell lépni.

2.3 Zaklatás

Tiltott a munkatársak, a szerződéses partnerek, a beszállítók, a vevők és egyéb érintettek felek ellen irányuló erőszak és zaklatás minden formája!

Munkavállalókkal szemben támasztott elvárások:

• Tilos úgy viselkedni, hogy azt bárki erőszakosnak, megfélemlítőnek, gyűlölködőnek, rossz szándékúnak vagy sértőnek tekinthesse! Zaklatás akkor valósul meg, ha magatartásunk másokat sért, függetlenül annak szándékosságától.
• Tartózkodni kell a szexuális vagy ilyen jellegű zaklatástól! A szexuális zaklatás magában foglalja az olyan szexuálisan meghatározott nemkívánatos viselkedést, mint pl. a testi kontaktus és közeledés, a szexuális színezetű megjegyzések, a szexuális témájú e-mailek vagy szöveges üzenetek, viccek, a nemkívánatos közeledés vagy testi kontaktus, szexuális előnyökre irányuló kérések. A munkahelyen tilos szexuális töltetű vagy pornográf képek kifüggesztése. Ezeken felül tiltott az egyéni tulajdonságokra tett sértő vagy lealacsonyító megjegyzések minden formája is, és zaklatásnak minősülnek akkor is, ha azokat viccnek vagy könnyed csipkelődésnek szánták.
• Tartózkodni kell a zaklatás bármely formájától, ideértve: szexuális zaklatás, ellenséges légkör megteremtése, előmenetel hátrányos befolyásolása, munkahelyi teljesítményébe való túlzott beavatkozás vagy a munkatársak elhelyezkedési lehetőségének, cégen belül betöltendő posztjának befolyásolása, mások megjelenésére, viselkedésére vonatkozó megalázó és sértő megjegyzések.
• Tartózkodni kell a származással, az etnikai hovatartozással, a vallási meggyőződéssel, az életkorral vagy a szexualitással, nemiséggel összefüggő viccek és történetek mesélésétől.
• Tilos pornográf és erőszakos tartalmú anyagok terjesztése és közzététele.
• Tilos visszaélni másokra vonatkozó személyes információkkal.
• Tartózkodni kell a rossz szándékú pletykák terjesztésétől és tilos az elektronikai eszközöket sértő vagy hátrányos megkülönböztetéshez vezető információk továbbítására használni.

3. MUNKAVÁLLALÓINK, MUNKAFELTÉTELEK

3.1 Munkakörnyezet

A Z Elektronika Kft. elkötelezett, hogy olyan munkahelyet teremtsen, ahol a munkavállalók kölcsönös bizalmon, mások tiszteletén és méltóságának tiszteletben tartásán alapuló környezetben végezhessék a munkájukat. Dolgozói munkaviszonyát jogbiztonságban, a hatályos törvények és egyéb jogszabályok betartásával biztosítja. A munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek, és ezek teljesítésének módja, minden esetben szerződésben kerül rögzítésre.
A Z Elektronika Kft. biztosítja munkavállalói számára az eredményes munkavégzés tárgyi és szakmai feltételeit, a kulturált munkakörnyezetet, valamint a munkavállalók folyamatos tájékoztatását. Ehhez a belső tájékoztató anyagok, a havi hírlevelek, műszakvezetői tájékoztatók, a közösségi médiás zárt platform, céges rendezvények nyújtanak segítséget.

3.2 Munkavállalóink iránti elkötelezettség

A Z Elektronika Kft. elkötelezett a munkavállalói iránt. Tiszteletben tartja munkavállalói vallás és politikai szabadsághoz való jogát, pihenéshez, szabadidőhöz és rendszeres fizetett szabadsághoz való jogát. Különös figyelmet fordít munkatársai személyes és szakmai fejlődésére, ösztönzi az egyéni képességek és készségek fejlesztését.

A munkaerő toborzás folyamatában tisztességes elvek betartásával kezeli a meghirdetett állás betöltésére irányuló folyamatot, a feladatra legalkalmasabb jelölt kiválasztását kontrollálhatóan, az érintettek korrekt tájékoztatásával oldja meg. Az elbocsátásokat minden esetben humánus módon kezeli.
A Z Elektronika Kft. arra törekszik, hogy dolgozói személyes tudásának gyarapítása, személyiségének fejlesztése, egyéni életpályájának alakítása tartósan és harmonikusan összeegyeztethető legyen a társaság érdekeivel.

3.3 Munkahelyi belső kapcsolatok

A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások:

• Minden munkatárssal szemben alapvető elvárás a szakmai kompetencia, a munkakörnek megfelelő felelős magatartás.
• A feladatokat a legjobb tudásuk szerint, szakszerűen, hatékonyan, minden érintettel együttműködve lássák el, döntéseikben, nyilatkozataikban és cselekedeteikben tisztességesen járjanak el.
• Tilos a munkavégzés akadályoztatásának minden formája, különösen a munka végzéséhez szükséges információk eltitkolása, visszatartása vagy a közös döntés előkészítési folyamat késleltetése, hátráltatása.
• Elvárt a Z Elektronika Kft. iránti teljes lojalitás, és titoktartás.
• A titoktartás magába foglalja az egyéni bérezésre vonatkozó adatokat.
• Minden munkatárssal szemben elvárás, hogy segítse az új belépők munkahelyi beilleszkedését.
• A munkahelyi érintkezésben a segítő hozzáállás, a korrekt, becsületes magatartás, a csapatszellem, a nyitottság, egymás kölcsönös elismerése és támogatása legyen a meghatározó.
• Ha jogellenes, szakmaisággal alapvetően ellenkező, vagy olyan feladatot, utasítást kap a munkavállaló, amely bárminemű jogsértéshez vagy visszaéléshez vezethet, akkor erre köteles felhívni a feladat vagy utasítás kiadójának figyelmét! Ha ő a feladatot, utasítást változatlanul fenntartja, a visszaélés kockázatát írásban kell jelenteni az ügyvezető felé.
• Tiltott a beosztással és a munkatársi viszonnyal kapcsolatos visszaélés minden formája.
• Politikai szerepvállalás, vallásgyakorlás során úgy kell eljárni, hogy azzal a Z Elektronika Kft-t ne hozzák összefüggésbe, így ilyen tevékenységek során a Z Elektronika Kft. elnevezése nem használható. A vallás gyakorlásához, politikai szerepvállaláshoz való jog tiszteletben tartását a Z Elektronika Kft. elismeri.
• A Z Elektronika Kft. nevében hivatalos nyilatkozattételre az ügyvezető jogosult, illetve az általa meghatalmazott személy.

3.4 Vezetők viselkedése

Bár a Z Elektronika Kft. minden munkatársától elvárja, hogy etikus módon cselekedjen, a mások munkáját irányító vezetőknek még nagyobb a felelőssége abban, hogy példamutatásukkal ösztönözzék a munkavállalókat az etikus működés és munkakörnyezet fenntartására.

Munkavállalókkal szemben támasztott elvárások:

• Elvárás, hogy feladataikat példamutatóan, a munkatársakat támogatva végezzék.
• A vezetők döntéseikben a szakmai szempontok mellett az emberi szempontokat is érvényesítve teljesítsék.
• Személyes példát mutassanak az etikus magatartással és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy biztosítsák az Etika kódex megismerését, valamint az abban foglalt elvárások pontos értelmezését.
• Vezetők folyamatosan kísérjék figyelemmel az etikai elveknek való megfelelést beosztottjaik magatartásában.
• A vezetők a munkavállalókkal kapcsolatos döntéseket, így különösen a toborzási, alkalmazási, képzési, értékelési és előléptetési döntéseket, csak az érdemek, a teljesítmény, a végzettség és más, a munkával összefüggő tényezők alapján hozzák meg, azokat nem befolyásolhatja például a faji hovatartozás, az etnikai származás, a vallási meggyőződés, a szexuális orientáció, a családi állapot vagy a politikai nézet. Munkatársaik értékelése során objektívnek kell lenniük.
• Jó együttműködés kialakítására kell, hogy törekedjenek a többi szervezeti egységgel, beleértve a szükséges információk pontos és gyors cseréjét is.
• A vezető ismerje el a jól végzett munkát, szorgalmazza és támogassa a munkavégzés tökéletesítésére irányuló képzési, önképzési törekvéseket.
• A vezető tartózkodjon a hatáskörének túllépéstől, pozíciójával semmilyen körülmények között nem élhet vissza.
• Az Etikai Kódex tartalmát minden munkavállalónak ismernie kell, és az Etikai Kódexben foglaltaknak megfelelő magatartás kell tanúsítaniuk a mindennapi munkavégzés során.

4. EGÉSZSÉGVÉDELEM, MUNKABIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

4.1 Munkakörnyezet

A Z Elektronika Kft. mindent megtesz az alkalmazottai biztonságának és egészségének megőrzése érdekében: dolgozói számára tisztességes munkakörülményeket, a törvényekben és jogszabályokban előírt, biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosít, valamint elkötelezett a környezetvédelem iránt, melyet az ISO 14001 szabvány szerint kialakított környezetirányítási rendszerrel is támogat.

A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások:

• A cég minden munkavállalójának az érvényben lévő ISO 9001 és 14001 Integrált MIR, KIR rendszer által előírt folyamatokat be kell tartania a munkavégzés során a vevői elégedettség megőrzése és folyamatos javítása, valamint a környezetvédelem elősegítése céljából.
• Tartózkodni szükséges minden olyan tevékenységtől, mely mások egészségét vagy biztonságát, valamint a környezet védelmét veszélyezteti! A munkavállalók megtagadhatják azt az utasítást, amelynek végrehajtása a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, illetve meg kell tagadni az utasítást akkor, ha annak a végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné a hatályos magyar jogszabályok előírásai szerint.
• Kötelesek megóvni a munkahelyi berendezési tárgyakat, valamint a személyes használatba adott, a cég tulajdonába tartozó eszközöket, és törekedniük kell a környezeti rend és tisztaság megőrzésére, valamint a saját és közös használatra kijelölt helyiségek rendeltetésszerű használatára.

4.2 Alkoholfogyasztás, kábítószer használat

A munkavállaló köteles munkaképes állapotban megjelenni a munkahelyén.

Munkavállalóinkkal szemben támasztott elvárások:

• Tilos alkohol, kábítószer és más pszichotrop anyag hatása alatt dolgozni!
• Tilos kábítószer és más pszichotrop anyag birtoklása, árusítása, használata, átadása vagy forgalmazása a munkaterületen történő tartózkodás vagy munkavégzés alatt.
• Az orvosi rendelvényre felírt vagy vény nélkül kapható gyógyszer szedése esetén a munkavállalónak kell megítélnie, hogy el tudja-e látni a munkaköri feladatait adott gyógyszer szedése mellett vagy sem. Ha munkavállaló úgy véli, az adott gyógyszer szedése hátrányosan hat, illetve hathat a munkavégzésére, akkor arról tájékoztatnia kell a munkahelyi felettesét.
A Munka Törvénykönyvének értelmében, ha alkoholos befolyásoltság gyanúja merül fel, a munkáltató alkohol szonda megfújására kötelezheti a munkavállalót. Az ellenőrzésről ittasság vizsgálati jegyzőkönyv kerül felvételre. Ha a munkavállaló vitatja a vizsgálat eredményét, véralkohol vizsgálatot kérhet.

5. ÜGYFELEK, ÜZLETI PARTNEREK ÉS BESZÁLLÍTÓK

A Z Elektronika Kft. pozitív piaci megítélése az elektronikai piacon betöltött pozíciójának megőrzése, illetve bővítése szempontjából fontos célkitűzésének tartja a leendő és jelenlegi Ügyfelekkel és Partnerekkel történő kommunikáció magas szintű színvonalát. Ügyfeleivel és Partnereivel jó és hosszú távú munkakapcsolat kialakítására törekszik.

A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások:

• Az Ügyfelekkel és Partnerekkel való szóbeli és írásos kommunikációban mindig az Ügyféllel/Partnerrel való kapcsolatnak megfelelő hangnemet és udvariassági formulákat kell használni. Az alapvető udvariassági normákat minden esetben szükséges betartani.
• A munkavállalóktól elvárt, hogy a Z Elektronika Kft. termékeiről és szolgáltatásairól mindig a megfelelő időben, elégséges, pontos és érthető információkat nyújtsanak az Ügyfelek és Partnerek számára. A kommunikáció során mindig a valóságnak megfelelő, igaz információkat kell átadni, tartózkodni kell a félrevezető vagy megtévesztő üzleti gyakorlatoktól. A kommunikációs eszközök sem szövegükkel, sem képi elemeikkel, sem összhatásukban nem lehetnek megtévesztésre alkalmasak, valamint a közösségi normával, ízléssel ellentétesek. Minden esetben megfelelő szakmaisággal és becsületesen kell eljárni!
• Az Ügyfelekkel és Partnerekkel kapcsolatos adatokat a hatályos magyar jogszabályok és az adott üzleti megállapodásra érvényes adatvédelmi előírások szerint védi a Z Elektronika Kft. minden dolgozója.
• Az ügyfél elégedettség kulcsfontosságú a Z Elektronika Kft. működése szempontjából.
• A munkavállalóknak szem előtt kell tartaniuk az Ügyfelek és Partnerek érdekeit és az ügyfél igényeinek megfelelő megoldásokat kell ajánlaniuk.

5.1 Beszállítók, gyártók

A beszállítók nélkülözhetetlen szerepet játszanak a Z Elektronika Kft. működésében: a napi munkavégzés során a Z Elektronika Kft. számos beszállító szolgáltatását veszi igénybe, így nagyon fontos az ezen üzleti partnerekhez fűződő kapcsolat színvonala. Különösen fontos a beszállítók szakmai kompetenciája, megbízhatósága, pontossága, odafigyelése, a velük fenntartott kapcsolat a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapul.

A Z Elektronika Kft a beszállítók megválasztása során mindezen szempontok figyelembevételével jár el, a kiválasztási folyamatban több lehetséges partner közül a fenti szempontoknak leginkább megfelelőt választja ki. A beszállítóknak meg kell felelniük a Z Elektronika beszállítókkal szemben érvényesített etikai és minőségirányítási elveinek, melyet jelen szabályzat is tartalmaz. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a kölcsönös és hatékony együttműködésnek, a bizalomnak, a tisztességnek, valamint a magas színvonalú szolgáltatás nyújtásának kell a közös munkát meghatároznia.

A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások:

• A beszállítók kiválasztásakor be kell tartani a vonatkozó útmutatásokat és eljárási szabályokat.
• Bizalmasnak tekintendő minden olyan információ, amely a Z Elektronika Kft. és a beszállítói közötti viszonnyal kapcsolatos. Piaci pozícióval tilos visszaélni. A Z Elektronika Kft. elkötelezte magát amellett, hogy minden üzleti partnere számára egyforma esélyeket teremtsen és betartsa a megállapodás által szabott feltételeket.
• A beszállítókat érdemeik alapján kell kiválasztani, kerülve az összeférhetetlenséget, a döntés befolyásolására irányuló ajándékok, tárgyi értékek és szolgáltatások el fogadását vagy bármilyen egyéb, a kiválasztás befolyásolását célzó kivételezést.

6. GAZDASÁGI VERSENY

A Z Elektronika Kft. piaci versenyképessége a kedvező árú és kiváló minőségű termékeken és szolgáltatásokon alapul. A tisztességes és kiegyensúlyozott piaci verseny rendkívül fontos, és a Z Elektronika Kft.elkötelezett amellett, hogy versenytársait etikus és törvényes formában előzze meg. Támogatja a tisztességes és nyílt versenyt mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacokon.

A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások:

• A versenytársakhoz fűződő viszonyt a tisztességnek és a professzionális hozzáállásnak kell jellemeznie. Nem megengedett, hogy a versenytársakról vagy a verseny- társak termékeiről, szolgáltatásairól pontatlanul, becsmérlően vagy nem helytálló módon nyilatkozzanak, illetve hogy a valós tények manipulációja, eltitkolása vagy torz módon történő bemutatása révén a Z Elektronika Kft-t törvénytelen előnyökhöz juttassa.
• A Z Elektronika Kft. munkavállalója semmilyen körülmények között sem vehet részt versenyjogi szabályok megsértésében, és nem idézhet elő ilyen jogsértést. Nem köthet jogellenes ármegállapodást, illetve nem vehet részt jogellenes piacfelosztásban vagy más olyan magatartásban, amely a vonatkozó versenyjogi szabályokkal ellentétes.
• A szabad és tisztességes verseny korlátozására irányuló minden magatartásforma vagy gyakorlat elfogadhatatlan.
• Tilos a versenytársakkal kötött minden olyan megállapodás, melynek célja az árak vagy díjak rögzítése, illetve a nyújtott termékek vagy szolgáltatások típusának, vagy mennyiségének korlátozása. A Z Elektronika Kft. egyetlen munkavállalója sem járulhat hozzá olyan hivatalos vagy nem hivatalos, írásbeli vagy akár szóbeli megállapodáshoz, mely az árakat vagy az értékesítés egyéb feltételeit rögzíti, koordinálja az ajánlatokat, ügyfeleket, értékesítési területeket vagy termékvonalakat oszt fel, vagy amely valamely módon sérti az érvényben lévő gazdasági versenyre vonatkozó törvényeket. Nem megengedett ilyen jellegű témákról beszélni egy versenytárssal, még olyan nem hivatalos keretek között sem, mint például egy kiállítás vagy egy ügyfélrendezvény.
• Tilos a beszállítókkal vagy értékesítőkkel kötött minden olyan megállapodás, melynek célja a szabad verseny korlátozása.
• Tilos a versenytársakkal folytatott minden olyan információcsere, melynek témája termékekre, szolgáltatásokra vagy azok árazására vonatkozó jövőbeli stratégia.
• Minden esetben tisztelni kell a versenytársak és más külső felek bizalmas információit és szellemi tulajdonát!

7. KORRUPCIÓ ÉS VESZTEGETÉS

Korrupciónak nevezzük az olyan törvénybe vagy közerkölcsbe ütköző cselekedetet, aminek során valaki pénzért vagy más juttatásért vagy juttatásra való kilátásért cserébe jogosulatlan előnyhöz juttat másokat.

A Z Elektronika elutasítja a korrupciót, határozottan fellép annak minden formájával szemben. A korrupcióellenes fellépés nemcsak jogi és erkölcsi kötelesség, hanem üzleti érdek is.

A korrupció fenyegeti a jogbiztonságot, aláássa a tisztesség elvét, akadályozza a gazdasági fejlődést, és torzítja a piaci versenyt.

A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások:

• Minden dolgozó köteles becsületes és etikus magatartást tanúsítani a munkavégzés során!
• A Z Elektronika Kft. munkatársai nem kínálhatnak, nem adhatnak, nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el vesztegetési célú juttatást. Vesztegetési célú juttatásnak minősül az, ha tisztességtelen vagy jogtalan előnyt, szívességet vagy ösztönző jutalmat kínálnak valakinek abból a célból, hogy egy döntést befolyásoljanak, úgymint jogosulatlan pénzösszegek, ajándékok, vendéglátás, forgalmi jutalék vagy egyéb előnyök. Z Elektronika munkatársa, nem alkalmazhat közvetítőt sem korrupciós célú kifizetés teljesítéséhez.
• Tilos készpénz vagy készpénz jellegű kifizetések, illetve egyéb forgalomképes értékpapírok formájában ajándékot ígérni, juttatni, kérni vagy elfogadni.
• Egyetlen munkavállaló sem ajánlhat fel akár közvetett, akár közvetlen módon ajándékot, szórakoztatást, vendéglátást vagy bármilyen tárgyi értéket egyetlen ügyfélnek, üzleti partnernek vagy beszállítónak sem annak érdekében, hogy egy üzletet megszerezzen vagy megtartson, egy üzleti döntést befolyásoljon, esetleg egy döntési folyamatban tisztességtelen előnyre tegyen szert. Értelemszerűen ezen kitétel minden jellegű és típusú vevőre és beszállítóra egyformán igaz, függetlenül attól, hogy az állami szervezet avagy magántulajdonban lévő jogi személy.
• Az üzleti ajándék, vendéglátás vagy egyéb szolgáltatási juttatás elfogadása kizárólag az általános üzleti szokások keretein belül lehet tisztességes, akkor, ha abban a befolyásolási szándék jele nem látható, annak elfogadása nem lehet hatással a döntéshozatalra.

8. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Összeférhetetlenség alatt kell érteni minden lehetséges, munkavégzésre vagy gazdasági társaságban tulajdonosi részesedésszerzésre irányuló olyan érdekütközést, amely a Z Elektronika Kft. gazdasági céljaival, üzleti szempontjaival nem egyeztethető össze, és amely nem a munkajogviszonyból fakad.
A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások
• A munkavállaló személyes haszonra irányuló törekvéseit vagy érdekeit sosem helyezheti a Z Elektronika Kft. felé fennálló kötelezettségek elé!
• Ha a munkavállaló új munkaviszonyt, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt kíván létesíteni, akkor azt, a Z Elektronika Kft-nek előzetesen, írásban be kell jelentenie. A Z Elektronika Kft.–tudományos, oktatói, művészeti és szerzői jogi védelem alá eső tevékenység kivételével – megtilthatja a jogviszony létesítését, ha az jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. A bejelentésnek a mások számára történő munkavégzés a Z Elektronika Kft. érdekeit vagy működését érintő valamennyi körülményére, feltételére ki kell terjednie.
• Munkavállaló nem járhat el úgy, hogy az veszélyeztesse döntéseinek objektivitását és munkájának hatékonyságát, valamint nem lehet ilyen következménnyel járó érdekeltsége sem.
• Nem szabad olyan döntéshozatalban, illetve megállapodásban részt venni vagy azt befolyásolni, ha összeférhetetlenség vagy más olyan körülmény áll fenn, amely alapján az alkalmazott lojalitása megkérdőjelezhető.
• Amennyiben összeférhetetlenség merül fel, a dolgozó köteles a körülményeket értékelni, és jelenteni azt az ügyvezetőnek.

9. A BIZALMAS ADATOK KEZELÉSE ÉS VÉDELME

A munkavállalók a munkaviszonyuk során hozzájuthatnak a Z Elektronika Kft-ről, ügyfeleiről, partnereiről és beszállítóiról, valamint külső felekről szóló bizalmas információkhoz. Ezeket a vállalati információkat minden esetben bizalmasan vagy a piaci verseny szempontjából érzékenyként kell kezelni.

A dolgozóknak minden indokolt és szükséges óvintézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az általuk hozzáférhető bizalmas információkat megóvják.
A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások
• Kötelező a hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások, és a Z Elektronika Kft. Adatvédelmi szabályzata szerint dolgozni minden munkavállalónak.
• Adott Ügyfél, Partner vagy beszállító által szerződésében előírt adatvédelmi vagy üzleti információ védelmi eljárások követelményei szerint dolgozni.
• Amennyiben egy Ügyfél, Partner vagy Beszállító titoktartási nyilatkozat aláírását követeli meg, akkor a dolgozónak azt betartva és az abban foglaltak szerint kötelező eljárnia munkavégzése során.
• Tilos a Z Elektronika Kft. bizalmas információihoz köthető beszélgetéseket folytatni nyilvános helyen, a társaság közösségi helyiségeiben vagy a társaság létesítményein kívül!
• A biztonsággal kapcsolatos eseményeket (pl.: bűncselekmények, fenyegető hívások, bizalmas információ elvesztése) minden esetben jelezni kell az ügyvezetőnek.
• Nem lehet betekinteni bizalmas adatokba, kivéve, ha erre a munkatársnak joga és feladatainak ellátásához szüksége van, és tartózkodni kell az adatoknak az adatkezelés céljával ellentétes felhasználásától.
• A munka során szerzett bizalmas, vagy mások számára hozzá nem férhető információk nem használhatók fel haszonszerzése céljára.
• A titoktartási kötelezettség a Z Elektronika Kft-vel fennálló munkaviszony vagy szerződéses jogviszony megszűnését követően is érvényben marad mindaddig, amíg az információ bizalmasnak minősül.
• Minden dolgozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa létrehozott vagy a birtokába kerülő adatok megfelelően legyenek tárolva és titkosítva, és arról, hogy azok csak a Z Elektronika Kft. szabályainak és útmutatásainak megfelelően kerüljenek átadására.
• Minden esetben biztonságos módon kell tárolni és az előírásoknak megfelelő módon és eszközzel kell megsemmisíteni a személyes iratokat és bizalmas információkat tartalmazó adathordozókat.
• Ha az adatvédelem megsértésének lehetősége merül fel, azt azonnal jelenteni kell az ügyvezetőnek!

10. E-MAIL, INTERNET ÉS INFORMATIKAI RENDSZEREK HASZNÁLATA

A munkavállalókkal szemben elvárás, hogy az internetet, az e-mailes levelezést és az informatikai rendszereket rendeltetésszerűen és a jelen szabályzatban foglalt irányelvek szerint használják.

A Z Elektronika Kft. digitális rendszerein, valamint a munkavállalók tulajdonában lévő számítógépein, mobiltelefonjain a Z Elektronika Kft-vel kapcsolatban tárolt minden információ és adat a vállalat tulajdonát képezik.

A munkavállalókkal szemben támasztott elvárások:

• Minden munkavállalónak ismernie kell a Z Elektronika Kft. informatikai eszközeire, valamint internethasználatára vonatkozó rendelkezéseit. Erről belépéskor mindenki részletes tájékoztatást kap.
• A vállalat elektronikus kommunikációs rendszerei nem használhatóak olyan adatok továbbítására, amelyek kezelésére nincs a munkavállalónak felhatalmazása.
• Tilos pornográf, erőszakos és rasszista képeket, szövegeket, film- és videofelvételeket és az erőszakot, a gyűlöletet, a terrorizmust, mások intoleranciáját kedvező fényben feltüntető anyagokat keresni, tárolni, küldeni és közzétenni. Amennyiben valaki ilyen tartalmú dokumentumot kap, azt haladéktalanul törölni szükséges a számítógépéről.
• A Z Elektronika Kft. eszközein történő email és telefonos magánhasználat során a dolgozók a közlés tartalmáért és minőségéért felelősséget vállalnak. A közlések nem tartalmazhatnak illegális, diszkriminatív vagy egyéb nem helyénvaló anyagot és nem kapcsolódhatnak külső üzleti érdekhez.
• A munkavégzés során használt, vagy egyéb üzleti partnerektől, külső felektől kapott jelszavakat a szerződésben vagy titoktartási nyilatkozatban előírt szabályok betartásával kell használni.
• A laptopot vagy mobileszközt sosem szabad felügyelet nélkül, vagy olyan jól látható helyen hagyni, ahonnan eltulajdonítható. A Z Elektronika Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy karbantartási, üzleti vagy jogszabályi kötelezettségből származó célból megfigyelje és ellenőrizze egy alkalmazottnak a vállalat e-mail, telefon, hangposta, internet és egyéb rendszerek használata során folytatott tevékenységének tartalmát. Ez az ellenőrzés nem járhat az emberi méltóság sérelmével.

11. MEGJELENÉS, ÖLTÖZKÖDÉS

11.1 Egységes arculat

A vállalati arculat a logón, névjegykártyán, céges levélpapíron, borítékon, vagy e-mail és Word sablonokon túl magába foglalja még a honlap, a nyomtatott elemeket is. Az egységes arculat fő előnye a megkülönböztetés másoktól, valamint a Z Elektronika Kft. beazonosíthatósága, az egységes identitás, mely során az egység, a biztonság, a bizalomérzet alakul ki a szervezeten belül és a külső partnerekkel egyaránt.

A Z Elektronika Kft. a munkavállalóitól elvárja, hogy napi munkájuk során a céges arculati elemeket használják.

11.2 Öltözködés

Az egységes arculat mellett hangsúlyos szerepe van a munkavállaló kifogástalan megjelenésének, jólöltözöttségének is. A dolgozók ruházata legyen kulturált, alkalmazkodjon a betöltött munkakör elvárásaihoz: mindig az alkalomhoz és az elvégzendő feladatokhoz leginkább megfelelő öltözéket szükséges választani.

Az általánosan elfogadott megjelenés munkaidőben az esztétikus, ápolt külsőt kell, hogy mutassa. Minimum térdig kell érjen a szoknya, illetve rövidnadrág. Fontos, hogy a ruházat mindig tiszta legyen.

Ha munkavállaló Ügyféllel vagy Partnerrel találkozik, az üzleti elegáns öltözetet kell előnyben részesítenie.

12. ETIKAI KÓDEX HATÁLYA, BETARTÁSA ÉS MEGSÉRTÉS

Az Etikai Kódex 2023.10.05-től lép hatályba.

Az Etikai Kódexben foglaltak megismerése minden munkavállaló kötelessége.

Azoknak, akik megsértik az Etikai kódexben foglaltakat, a vonatkozó jogszabályokat vagy a Z Elektronika Kft. egyéb előírásait, számolniuk kell a lehetséges következményekkel ( írásbeli fegyelmi), jogkövetkezményekkel, mely adott esetben a munkaviszony megszüntetését és a törvényi szankciók érvényesítését is jelentheti.

Ha szabályszegés gyanúja merül fel, az ügyvezető megteszi a szükséges intézkedéseket.

Ha a munkavállaló jogszabályok, etikai normák vagy egyéb előírások megszegéséről szerez tudomást, minden esetben tegyen bejelentést a felettesnél, illetve a HR munkatársnál.

A Z Elektronika Kft. nem enged teret semmiféle hátrány alkalmazásának olyan munkatárssal szemben, aki jóhiszeműen beszámol valamely jogszabály vagy szabályozás vagy az Etikai Kódex megszegéséről, illetve ilyen eset gyanújáról.

Jóváhagyva

Dallos László
ügyvezető
Z Elektronika Kft.

 

Forduljon hozzánk bizalommal!